حساب کاربری

 1. کاربران با نام نویسی در +ATPو همچنین با هر بار استفاده از خدمات +ATPمی‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری +ATPرا به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن یا وب سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
 2. کاربران با نام نویسی در +ATPو همچنین با هر بار استفاده از خدمات +ATPمی‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری +ATPرا به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن یا وب سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.
 3. کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن یا وب سایت وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
 4. کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت به نام نویسی در اپلیکیشن یا وب سایت +ATPاقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.
 5. هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر هنرجو یا کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی بنا به مورد در اپلیکیشن یا وب سایت داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
 6. مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا وب سایت یا سایر خدمات مربوط به +ATPانجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت هنرجو غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات +ATPاستفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر می‌باشد
 7. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود.
 8. در شرایط خاصی ممکن است از کاربر هنرجو برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر هنرجو خودداری کند
 9. در شرایط خاصی ممکن است از کاربر هنرجو برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر هنرجو خودداری کند
 

استفاده از +ATP

 1. با استفاده از خدمات +ATPکاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از +ATPبرای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، داروهای غیر مجاز و سلاح یا سایر اشیاء که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، در مکان های طرف قرار داد با +ATPهمراه داشته باشند.
 2. کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات +ATPبه صورتی که به +ATPیا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند، استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات +ATPدر جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
 3. کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.
 4. شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر هنرجو ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ خدمات کاسته یا درصدی از هزینۀ خدمات پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن یا وب سایت +ATPاضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر +ATPحق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
 5. کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدهای هدیه را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند - حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.
 6. کاربر هنرجو می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات +ATPقابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.
 7. کاربر هنرجو می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربرهنرجو دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.
 8. مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات +ATPبه عهدۀ کاربران است.
 9. کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام اراعه خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات +ATP، از هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین +ATPخواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول اراعه خدمات، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی در خدمات +ATPارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
 10. با استفاده از خدمات +ATPکاربران می‌پذیرند که در حین استفاده از خدمات، +ATPرا وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.
 11. کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از +ATPهستند.
 12. کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی +ATPرا مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است
 13. کاربران می‌پذیرند که +ATPخدمات ورزشی و وابسته نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی را جهت توافق بر انجام یک خدمات فراهم می‌کند. در خدمات +ATPکاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی مختار است یک درخواست خدمات را بپذیرد یا رد کند،. لذا هر خدماتی که هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی در نظر گرفته شود.
 14. خدمات +ATPممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت +ATPکنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و +ATPمسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.
 15. از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر هنرجو، هنرجو و یا هنرجو هایی به غیر از کاربر هنرجو از خدمات +ATPاستفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مرتبطه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی و شرکت متوجه کاربر هنرجو می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و هنرجو ها مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند
 16. کاربر هنرجو متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست خدمات ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمات و ارائه خدمات کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی به کاربر هنر جو . مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) خدمات بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ خدمات برعهدۀ کاربر هنر جو است
 17. ارائه خدمات ورزشی از طرف مربی آقا به هنر جو خانم و مربی خانم به هنر جو اقا ممنوع و خلاف قوانین شرکت است. در صورت دریافت درخواست، مربی مکلف به لغو درخواست خدمات می باشد و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود
 

هزینه ها و پرداخت

 1. کاربر هنرجو می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.
 2. کاربر هنرجو می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف شرکت مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر هنرجو مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.
 3. پرداخت هزینۀ دریافت خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط +ATPمشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری +ATP، پرداخت اینترنتی.
 4. کاربران هنر جو می‌پذیرند هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت انجام خدمات، مکان خدمات ، تغییرات اعلام شده در حین خدمات و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت.
 5. کاربر هنرجو می‌پذیرد که باید هزینۀ خدمات را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ +ATPجهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ +ATPیا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر هنرجو همچنان موظف به پرداخت هزینۀ خدمات خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر هنرجو با مرکز تماس شرکت +ATPبا روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر هنرجو به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمات را از اعتبار کاربر هنرجو در +ATPکسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد و حق هرگونه پیگیری حقوقی و قضایی برای شرکت محفئظ خواهد بود.
 6. کاربر هنرجو می‌پذیرد هیچوقت درخواست +ATPارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات +ATPرا داشته باشد. کاربر هنرجو اگر پس از ارسال درخواست خدمات و پذیرش درخواست توسط کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی ، درخواست را لغو کند، یا در مکان و زمان مشخص شده به عنوان مکان دریافت خدمات در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.
 7. همچنین چنان چه کاربر هنرجو اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی نماید حق مراجعه کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.
 

مسئولیت +ATP

 1. شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس 12 ساعته از ساعت 9 صبح تا 21، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات +ATPبین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.
 2. شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران هنرجو پس از دریافت خدمات تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
 3. شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.
 4. تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.
 5. چنانچه هر یک از کاربران +ATPدر زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس 12 ساعته و واحد رسیدگی به شکایات +ATPمطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.
 6. جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات +ATPو استفاده از نرم‌افزار‌های هنر جو و مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط +ATPدر نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات +ATPآشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت 12 ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن یا وب سایت امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.
 7. جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات +ATPو استفاده از نرم‌افزار‌های هنر جو و مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط +ATPدر نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات +ATPآشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت 12 ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن یا وب سایت امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.
 

مسئولیت کاربران

 1. مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام خدمات ورزشی و تغذیه) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.
 2. هر گونه اقدامی از سوی کاربر هنرجو، کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
 3. کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط +ATPتهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران هنرجو و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند برعهدۀ کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.
 4. در صورتی که در حین ارائه خدمات کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر هنرجو اطلاع پیدا کند، کاربر مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.
 

موارد فنی

 1. کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای +ATPشامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
 2. کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات +ATPرا روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار +ATPیا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 3. کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات +ATPرا روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار +ATPیا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 4. کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ +ATPیا سامانه‌های مرتبط با +ATPانجام دهند.
 

محتوای تولید شده توسط کاربران

شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به +ATPکاربران این حق را به +ATPمی‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

 

قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (هنرجو یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی) می‌تواند برای شرکت یا سایر هنرجو ها یا مربی و متخصص وصاحب باشگاه و فروشنده تجهیزات ورزشی ضرر و زیانی به همراه داشته باشد، در این صورت شرکت می تواند نسبت به حذف کاربر از مجموعه اقدام نماید و در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

 

توافق از راه دور

 1. کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه +ATPبعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.
 2. مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
 3. کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
 4. کاربران با عضویت در خدمات +ATPقصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند