فیزیولوژی ورزشی

این بخش با طراحی تمرین و رژیم غذایی افراد پایه و اساس علم تمرین را در دست دارد

خدمات

متخصصین فیزیولوژی

 • انجام خدمات مشاوره ای به مراکز بالینی برای اجرای برنامه های فعالیت ورزشی، پیشگیری و کنترل بیماری های عضلانی
 • توانایی اجرا و هدایت برنامه های فعالیت ورزشی ویژه افزایش قدرت و استقامت عضلانی ورزشکاران نخبه
 • توانایی برنامه ریزی و اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی درباره موضوعات فیزیولوژی ورزشی
 • توانایی برنامه ریزی و اجرای کلینیک های ورزشی در حوزه موضوعات فیزیولوژی ورزشی
 • توانایی هدایت و مشاوره رساله های دکتری در حوزه های مربوط به فیزیولوژی ورزشی
 • همکاری موثر و کارامد با مراکز توان بخشی قلبی عروقی برای برنامه ریزی، کنترل برنامه های ورزشی بازتوانی
 • انجام خدمات مشاوره ای در کلینیک های ورزشی، کنترل بیماری های قلبی عروقی و تنفسی
 • سرپرستی و کنترل بخش ورزشی پروژه های ملی مربوط به بیماری ها قلبی عروقی وتنفسی
 • توانایی شناسایی، برنامه ریزی و اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی قلبی عروقی و تحليل نتایج آن ها
 • ارائه مشاوره و راهنمایی در مراکز بالینی برای اجرای برنامه های فعالیت ورزشی بازتوانی ویژه بیماری های سوخت و سازی
 • توانایی برنامه ریزی و هدایت آزمون های ورزشی و تفسیر نتایج آن ها در مراکز فیزیولوژی ورزشی
 • توانایی هدایت و مشاوره رساله دکتری در حوزه مربوط به بیوانرژنیک ورزشی
 • هدایت و سرپرستی پروژه های ملی مربوط به اپیدمیولوژی اضافه وزن و چاقی در سطح کشور
 • طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر شیوه های علمی تغذیه ای افزایش و کاهش وزن
Image
خدمات

کارشناسان ارشد

 • ارائه مشاوره و راهنمایی به آحاد مردم برای پرداختن به فعالیت های بدنی روزانه منظم
 • استفاده از آزمون های میدانی و آزمایشگاهی متناسب برای سنجش آمادگی بدنی اقشار مختلف
 • توانایی ارائه راهکارهای مناسب برای شرکت فردی و اجتماعی آحاد مختلف در فعالیت های بدنی
 • توانایی برنامه ریزی و تجویز فعالیت های بدنی مناسب متناسب با سنین گوناگون و جنس
 • انجام خدمات مشاوره ای در حوزه فعالیت بدنی و تندرستی در مراکز عمومی پارکها و باشگاه های عمومی و خصوصی
 • کمک به امر استعداد یابی ورزشکاران از منظر فیزیولوژی ورزش و آمادگی بدنی
 • تحليل نقاط قوت و ضعف آمادگی بدنی ورزشکاران در رویدادهای ورزشی
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آماده سازی و بدنسازی در رشته های ورزشی گوناگون
 • توانایی اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی و تفسیر نتایج آن ها
 • انجام خدمات مشاوره ای به سرپرستان، مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی برای گسترش عملکرد ورزشکاران
 • تدریس اصول فیزیولوژی فعالیت بدنی در دوره های مربیگری فدراسیون ها و سازمان های ورزشی
 • همکاری در تحلیل فیزیولوژیکی رویدادهای ورزشی
 • استفاده از آزمون های فیزیولوژی فعالیت ورزشی برای سنجش توانایی های بدنی
 • توانایی همکاری در برنامه استعدادیابی ورزشی
 • ارائه مشاوره و راهنمایی به مربیان رشته های مختلف ورزشی
 • ارائه مشاوره و راهنمایی در مراکز بالینی برای اجرای برنامه های ورزشی بازتوانی
 • انجام آزمون های فعالیت ورزشی گوناگون در مراکز بالینی تحت نظارت پزشک
 • توانایی برنامه ریزی و تجویز فعالیت ورزشی برای بیماران خاص با نظارت پزشک مربوطه
 • توانایی تفسیر نتایج آزمون ورزشی در مراکز بالینی و ارائه آن به پزشکان
 • مشارکت در کارهای گروهی برنامه ریزی فعالیت ورزشی در مراکز بالینی
 • تدریس دروس ویژه در دوره های ورزشی سازمان ها و فدراسیون های ورزشی
 • ارزیابی و تحلیل نیازهای تغذیه ای ورزشکاران رشته های مختلف
 • طراحی رژیم غذایی برای ورزشکاران در دوره های مختلف آمادگی و فصل مسابقه و ...
 • آشنایی با شیوه های علمی تغذیه ای افزایش و کاهش وزن در رشته های وزنی

مقالات مرتبط

ویدیو مرتبط

پادکست مرتبط