مدیریت ورزشی

بازاریابی ورزشی ، مشاوره به مراکز تفریحی ورزشی ، مشاوره در زمینه مطبوعات و رسانه های ورزشی ، مشاوره در زمینه برگزاری رویداد های ورزشی ، مدیریت کمیته های اجرایی ، برنامه ریزی جهت ساخت ، بازسازی ، تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی از جمله فعالیتهای تخصصی ماست.

خدمات

متخصصین مدیریت ورزشی

 • توانایی تدریس در کارگاههای آموزشی اوقات فراغت و ورزش های تفریحی به صورت عملی و نظری
 • همکاری مؤثر با مراکز تفریحی - ورزشی بخش های دولتی و خصوصی برای برنامه ریزی این نهادها
 • انجام خدمات مشاوره ای در مراکز تفریحی - ورزشی
 • توانایی طراحی سایت های ورزش های تفریحی برای نهادهای خصوصی و دولتی
 • توانایی احراز پست های مدیریتی در سازمان های ورزشی دولتی، خصوصی و فدراسیون های ورزشی کشور
 • توانایی برنامه ریزی برای خدمات مشاوره ای در باشگاه های ورزشی و ساخت مجموعه ها و اماکن و تأسیسات ورزشی
 • طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر برنامه های اجرایی و استراتژیک سازمان های ورزشی دولتی، خصوصی و رویدادهای بزرگ ورزشی در سطح قاره و جهانی
 • توانایی ارائه مشاوره و همکاری با مراکز پژوهشی کشور در زمینه مدیریت برنامه ريزی وزارت ورزش و جوانان و سازمانهای ورزشی
 • مدیریت برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در سطح داخلی و بین المللی
 • مدیریت منابع انسانی و جنبه های تجاری و حمایت های باشگاه ها و رسانه های ورزشی
 • هدایت و رهبری بخش ها و شرکت های بازاریابی ورزشی کشور
 • توانایی برگزاری کارگاههای آموزشی در ارتباط با بازاریابی و رسانه های ورزشی
 • شناخت اصول اساسی بازاریابی و ارتباطات ورزشی و به کارگیری نظریه ها و الگوهای موجود در صنعت ورارش
 • ارائه مشاوره برای بازاریابی، پوشش رسانه ای و تبلیغات در برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در سطح داخلی و بین المللی
 • شناخت عناصر اصلی ترویج در صنعت ورزش از جمله تبلیغات عمومیت، ترویج فروش، فروش شخصی ، نشان (برند)، روابط عمومی و مقررات ترویج
 • هدایت و رهبری رسانه های ورزشی و ادارات روابط عمومی سازمان های ورزشی کشور
Image
خدمات

کارشناسان ارشد

 • انجام خدمات مشاوره ای در مؤسسات و شرکتهای بازاریابی ورزشی
 • توانایی برنامه ریزی در زمینه بازاریابی رویدادهای بزرگ ورزشی
 • توانایی مدیریت مؤسسات و شرکتهای بازاریابی ورزشی
 • انجام خدمات بازاریابی ورزشی در باشگاه های لیگ های برتر
 • توانایی برنامه ریزی برای احداث، بازسازی و نگهداری اماکن و تأسیسات ورزشی
 • فارغ التحصیل این دوره مهارت برگزاری کارگاههای آموزشی اماکن و تأسیسات ورزشی را دارا می باشد
 • توانایی مدیریت اماکن و ورزشگاه های باشگاه های ورزشی
 • توانایی مدیریت در کلیه اماکن و تأسیسات ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی و ادارات كل تربیت بدنی ورای رامهر
 • توانایی ارائه مشاوره به مدیران مجموعه های ورزشی
 • انجام خدمات مشاوره ای به مراکز ورزشی و تفریحات سالم
 • توانایی اجرا و هدایت برنامه های اوقات فراغت و تفریحات سالم ورزشی
 • توانایی مدیریت پارکهای تفریحی و مراکز ورزشی متعلق به شهرداریها
 • توانایی تدریس در کارگاههای آموزشی (عملی و نظری) اوقات فراغت و ورزش های تفریحی - توانایی کارشناسی و مدیریت در فدراسیون ورزشهای همگانی
 • انجام خدمات مشاوره ای در کلیه سازمان ها و مؤسساتی که به نوعی در زمینه اوقات فراغت و ورزش های تفریحی فعالیت می نمایند
 • توانایی انجام مسئولیت های دبیر، نایب رئیس، و هر یک از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی
 • ریاست در کلیه هیأت های ورزشی استان های کشور
 • عضو هیأت مدیره و مدیریت باشگاه های ورزشی کشور
 • انجام خدمات مشاوره ای در باشگاه ها و سازمان های ورزشی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی برای سازمان های ورزشی و - عضویت در شوراهای راهبردی طرح های جامع ورزشی
 • توانایی عضویت در هیأت تحریریه رسانه های ورزشی
 • انجام امور کارشناسی و تحلیل موضوعات ورزشی - فرهنگی
 • توانایی انجام مسئولیت ها و وظایف مدیر مسئول و سردبیری رسانه های ورزشی
 • انجام خدمات مشاوره ای در زمینه مطبوعات و رسانه های ورزشی برای مدیران ارشد سازمان های ورزشی
 • توانایی پذیرش مسئولیت مدیریت روابط عمومی و بین الملل سازمان های ورزشی و توانایی تدریس در کارگاههای آموزشی در زمینه رسانه های ورزشی
 • توانایی مدیریت و برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی داخلی
 • انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های گوناگون برگزاری رویدادهای ورزشی
 • توانایی انجام مسئولیت های بخش های مختلف رویدادهای بین المللی ورزشی در داخل کشور
 • مدیریت کمیته های اجرائی و مسابقات فدراسیون های ورزشی کشور
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه رویدادهای ورزشی برای سازمان ها، فدراسیون ها و هیأت۔ های ورزشی کشور

مقالات مرتبط

ویدیو مرتبط

پادکست مرتبط