بیومکانیک ورزشی

اصلاح مهارت ورزشی ، بهبود عملکرد ورزشکار با تحلیل بیومکانیکی در مهارتهای ورزشی و کشف استعداد افراد با سنجش ویژگیهای پیکرسنجی از جمله وظایف ماست.

خدمات

متخصصین بیومکانیک

 • کمک به امر استعدادیابی در ورزش از منظر بیومکانیکی با توجه به سن و جنس و قابلیت های حرکتی افراد
 • توانائی تحلیل بیومکانیکی آسیب ها و مهارتهای ورزشی
 • انجام خدمات مشاوره ای به مربیان و ورزشکاران برای بهبود عملکرد بیومکانیکی ورزشکاران
 • توانائی تحلیل نقاط قوت و ضعف با هدف اصلاح اجرای مهارت های ورزشی از منظر بیومکانیکی ورزشی
 • توانائی برنامه ریزی و اجرای برنامه های آماده سازی و بدنسازی در رشته های مختلف ورزشی با تأکید بر رعایت اصول بیومکانیکی در اجرای مهارت های ورزشی
 • ارائه مشاوره و راهنمایی برای پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی به ورزشکاران و مربیان رشته های مختلف ورزشی
 • توانایی برنامه ریزی و تجویز فعالیت ورزشی برای ورزشکاران آسیب دیده و معلول با تأکید بر ویژگی های بیومکانیکی
 • مشارکت در کارهای گروهی مشاوره، راهنمایی و برنامه ریزی فعالیت ورزشی در مراکز بازتوانی ورزشی
Image
خدمات

کارشناسان ارشد

 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----
 • ----

مقالات مرتبط

ویدیو مرتبط

پادکست مرتبط